Prijímateľ: Letobiel

Názov projektu: Album Genius loci

Kód projektu v ITMS2014+: 302031H736

Kód výzvy: IROP-PO3-SC31-2016-5

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 3 – Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch

Zazmluvnená suma NFP: max. 198 147,68 EUR

Opis projektu:

Projekt Album Genius loci reaguje na nedostatočné využitie niektorých inovatívnych foriem marketingu v segmente slovenského kultúrneho priemyslu, konkrétne kultúrneho a prírodného dedičstva.

Výsledkom projektu je produkcia jedinečného prototypu zberateľského (predajného) 3D albumu.

Cieľom projektu je poskytnúť nový druh suvenírového produktu návštevníkom našich pamiatok. Taktiež týmto marketingovým nástrojom systematicky zmapovať a zosieťovať atraktívne miesta Slovenska a zvýšiť ich návštevnosť.

Súčasťou projektu je aj marketingová kampaň na prezentáciu a podporu predaja albumu.

Miesto realizácie projektu: Žilinský samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR)