Výzva na predkladanie cenových ponúk tu

Príloha 1 – Podrobný opis predmetu zákazky tu

Príloha 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk tu

Príloha 3 – Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb tu

Príloha 4 – Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní tu